นักวิทยาศาสตร์ (Cosnat) พิเชษฐ์ กิติคุณ:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 8801
F: 0-5596-3731

pichet_kiti21@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1730


Member of: 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ