นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิษณุ มีพยุง:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3657
F: 0-5596-3731

visanu@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=3044


Member of: 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 01 -- งานอาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ