เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นันท์นภัส นาคเอม:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3706
F: 0-5596-3731

nunapat@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=2093


Member of: 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน, 01 -- งานนโนบายและแผน