นักวิทยาศาสตร์ กิตติ ปานมณี:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3624
F: 0-5596-3731

acetone45@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=1377


Member of: 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ, 01 -- งานห้องปฏิบัติการ