เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป; หัวหน้างานธุรการ อรัญญา อินทโชติ :
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3603
F: 0-5596-3731

aranya_in@hotmail.com
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=2639


Member of: 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ