เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิภารัตน์ ครุฑถ้วย:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3611
F: 0-5596-3731

wiparatk@nu.ac.th (www.nu.ac.th)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=PH0004


Member of: 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ