เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กมลณิชา ฉิมแย้ม:
สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์W: 3648
F: 0-5596-3731

sanyac@nu.ac.th, sanya_chim@hotmail.com (www.nu.ac.th, sanya_chim@hotmail.com)
http://eis.pha.nu.ac.th/ph-misp/person/PH_view_person_detail.asp?id=0625


Member of: 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ, 01 -- งานธุรการ