ประกาศ ขณะนี้สามารถเริ่มกรอกภาระงานรอบที่ 2/2558 ได้แล้วค่ะ


เพื่อการแสดงผลการปริ้นที่ดีขึ้น กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้ง Font สารบรรณ (สำหรับเครื่องที่ยังไม่มี) คลิกดาวน์โหลดที่นี่

Username ::
Password ::

 

ดู Portfolio
นายสมนึก ภูธร
ตำแหน่ง :: วิชาการ
อีเมล์ :: look-450@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานราชการ
ดู Portfolio
นายธเรศ แก้วบวรรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: tarestk_23@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายวิษณุ มีพยุง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :: visanu@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวณัช อิสสระ
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
อีเมล์ :: teresa_sopa_J@windowslive.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางยุวดี รอดพงศ์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: joyyuwadee@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานราชการ
ดู Portfolio
นางสาวศรีสัจจา เปาจีน
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: srisatjap@gmail.com
สังกัดงาน :: งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางกมลณิชา ฉิมแย้ม
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงนทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :: sanya_chim@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาววิรัญชนา สุขเมือง
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :: chana_tuckk@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานราชการ
ดู Portfolio
นางสาววิภารัตน์ ครุฑถ้วย
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: wiparat_2520@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายพิเชษฐ์ กิติคุณ
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: pichetk@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :: mahatthanak@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานนโยบายและแผน
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวณิชกุล คงชู
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :: nichakulk@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานราชการ
ดู Portfolio
นางสาววิไลกานต์ เขื่อนยัง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :: pla46270168@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวนันท์นภัส นาคเอม
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: tanawan_t@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานนโยบายและแผน
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายเชื้อน ทิมเครือจีน
ตำแหน่ง :: ช่างฝีมือทั่วไป
อีเมล์ :: chean12@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: ลูกจ้างประจำ
ดู Portfolio
นายบุญลอย พรามนาค
ตำแหน่ง :: คนสวน
อีเมล์ :: -
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานราชการโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางจิตตรีพร คล้ายแท้
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ :: j_ittee@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: sirintip.int@gmail.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางเฉลียว มีขำ
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่
อีเมล์ :: chaleawm@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายปาน สถานทุง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: pan-bi@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายกิตติ ปานมณี
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: acetone45@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :: paphatchayas@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวนางสาวสุภาพร ทวนทัย
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: namthip_42@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางกมลณิชา ฉิมแย้ม
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :: sanya_chim@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นายพิพัฒน์ สนั่นนาม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :: pipats11@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวบุญภา หลักทรัพย์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :: boonpal@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นายวัลลพ ช้างไผ่
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ :: wanlop9000@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายสมบัติ หนูบ้านยาง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :: sombutn@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายสุรินทร์ นิลาพันธ์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: surin_nilapan@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
บุญเจิด บุญวังแร่
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: nongmono@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางนงนุช โมราราย
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: nongnuch_morarai@yahoo.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางรวิวรรณ สุขสบาย
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ :: raviwons@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวชัชชญา ชัชชวลิตสกุล
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :: kunyamass3637@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: sabyedeepaw@yahoo.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางวิภาดา บุญส่งแท้
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
อีเมล์ :: suteenans@gmail.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวโชษิตา ต่อทรัพย์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: chosita_sai@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุข
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: naree_phat@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์
ตำแหน่ง :: บรรณารักษ์
อีเมล์ :: wiruangrongn@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายณรงค์ศักดิ์ ร่อนทอง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
อีเมล์ :: aung_pegasus@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายสมเกียรติ ใจพันธุ์
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: somkietj1@hotmail.co.th
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: pilaiwanch@yahoo.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวณัฐวรรณ สถานทุง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: nattawans@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นายปวีณ เทพอุโมงค์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: pawint@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานนโยบายและแผน
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางสาวจุฑามาศ คัมภีรพงษ์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ :: juthamas_tka@yahoo.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวศศิลดา ตายา
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: sasi_lada@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ดู Portfolio
นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลาง
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :: ksakaw@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานห้องปฏิบัติการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวอรัญญา อินทโชติ
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: aranya_in@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: nu_patt@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
จิตตรีพร คล้ายแท้
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :: j_ittee@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานบริการการศึกษา
ประเภทพนักงาน :: ข้าราชการ
ดู Portfolio
นางสาวนัฐรดา กันแตง
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :: bright_blue.31@hotmail.co.th
สังกัดงาน :: งานธุรการ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายปวรวรรชร์ ทองคำ
ตำแหน่ง :: หน.สำนักงานเลขานุการ
อีเมล์ :: parinyth@hotmail.com
สังกัดงาน :: งานการเงินและพัสดุ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ดู Portfolio
นายเอกชัย คำหว่าง
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :: akachaik@nu.ac.th
สังกัดงาน :: งานอาคารสถานที่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทพนักงาน :: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731