e-Project Tracking System :: ระบบติดตามโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าแรก    รายชื่อโครงการ     เข้าสู่ระบบ

ปีงบประมาณ ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Project Tracking System ระบบติดตามโครงการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การติดตามและประเมินผลงาน/ แผนปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ทั้ง 3 ด้าน เสนอให้ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสต์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/ แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน ในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ

     2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

     3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

     4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ คุณเอกชัย  คำหว่าง โทร. 0 5596 3617 อีเมล์ akachaik@nu.ac.th

/ คุณปวีณ เทพอุโมงค์ โทร.0 5596 3707 อีเมล์ pawint@nu.ac.th

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขระบบ

ลำดับ วันที่ รายการปรับปรุงแก้ไข
1 28/01/2558 แก้ไขเลขลำดับที่ของตัวบ่งชี้ให้รันเป็น 1,2,3,...อัตโนมัติ
2 28/01/2558 สร้างตารางในหน้าตัวบ่งชี้ด้านเวลาให้สามารถ edit และ delete ข้อมูลได้
3 27/01/2558 สร้างหน้ารายงาน (result_print.php) ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
4 28/01/2558 แก้หัวรายงาน จากปี 2557 เป็น ปี 2558
5 28/01/2558 ตารางตัวบ่งชี้ด้านเวลาด้านล่าง สามารถกดปุ่ม Delete ได้แล้ว
6 29/01/2558 แก้ไขหน้าตัวบ่งชี้ด้านต้นทุน ให้สามารถลบข้อมูลออกได้
7 11/02/2558 Admin สามารถ Create User เองได้ และสามารถกำหนดได้ด้วยว่า User ไหนรับผิดชอบโครงการไหน
8 23/01/2558 แก้ไขหน้ารายงานความก้าวหน้าจากที่บันทึกข้อมูลแล้วหาย ให้สามารถบันทึกได้ตามปกติ
9 24/02/2558 ทำให้ระบบให้สามารถแก้ไขรายงานความก้าวหน้าได้
10 26/02/2558 แก้ไขหน้ารายงานให้สามารถแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานได้แล้ว
11 3/3/2558 โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 สามารถบันทึกรายงานความก้าวหน้าได้ตามปกติแล้ว
12 03/03/2558 หน้ารายงานแสดงจำนวนเงินที่ใช้จริง (เงินแผ่นดิน) ไม่ตรงกับที่กรอก ขณะนี้ปรับแก้ไขให้แล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731