e-Project Tracking System :: ระบบติดตามโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้าแรก    รายชื่อโครงการ     เข้าสู่ระบบ

ปีงบประมาณ ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ e-Project Tracking System ระบบติดตามโครงการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การติดตามและประเมินผลงาน/ แผนปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนฯ ทั้ง 3 ด้าน เสนอให้ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสต์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/ แผนปฏิบัติการตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน ในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อรวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ

     2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

     3. เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป

     4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ คุณเอกชัย  คำหว่าง โทร. 0 5596 3617 อีเมล์ akachaik@nu.ac.th

/ คุณปวีณ เทพอุโมงค์ โทร.0 5596 3707 อีเมล์ pawint@nu.ac.th

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขระบบ

ลำดับ วันที่ รายการปรับปรุงแก้ไข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731