วันรับเข้าระบบรหัสเรียกค้นชื่อผู้ฝากส่งชื่อผู้รับลายเซ็นต์ผู้รับของ
2559/05/2375196778682979ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนงนุช
2559/07/01CB225930413THอ.ศิริการต์ ศรีโสกา
2559/09/26CB248943273THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
2559/09/27CB321253343THผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
2559/09/27CB321253944THดร.จันทิมา เมทณีธร
04/10/2559CB321292979THดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
03/10/2559CB321294039THผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
04/10/2559CB321294144THนายปวรวรรชร์ ทองคำ
10/10/2559CB321296817THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
10/10/2559CB415600316THผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
10/10/2559CT532419279THดร.อนันท์ เกิดพินธ์
11/11/2559CT565305376THTSDคุณจิตตรีพร คล้ายแท้
17/10/2559CY 085844932THปัทมา จันทราคีรี
27/09/2559CY071395258THผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
27/09/2559CY071395261THดร.จันทิมา เมทณีธร
03/10/2559CY071416165THดร.ขวัญชัย รัตนมณี
10/10/2559CY071576927THผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล
04/10/2559CY071638445THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
03/10/2559CY071648969THดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธ์
04/10/2559CY071655987THดร.นัตศวดี อภิชาติวัฒนะ
04/10/2559CY071657395THรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
04/10/2559CY071657400THผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
04/10/2559CY071657413THนายปวรวรรชร์ ทองคำ
07/10/2559CY071663039THนางวิภาดา บุญส่งแท้
14/12/2559CY071663039TH -นางวิภาดา บุญส่งแท้
07/10/2559CY071664428THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
07/10/2559CY071665560THรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
10/10/2559CY071671786THนางจิตตรีพร คล้ายแท้
10/10/2559CY071671790THนางปัทมา จันทราคีรี
10/10/2559CY071677470THผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
10/10/2559CY071677483THดร.สุภาวดี พาหิระ
10/10/2559CY071677499THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
10/10/2559CY071679325THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
10/10/2559CY071679334THผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
14/10/2559CY071711410THรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
14/10/2559CY071711423THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
17/10/2559CY07174237T้Hรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
06/10/2559CY08567707THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
06/10/2559CY085677165THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
06/10/2559CY085677982THนางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
06/10/2559CY085681465THนางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
17/10/2559CY085866629THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
06/10/2559CY086581430THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
20/09/2559CY205463535THP.O. ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล
17/10/2559CY205969888THจันทิมา เมทนีธร
17/10/2559CY205981420THจันทิมา เมทนีธร
03/10/2559ED841687385THคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559/09/23ED867523068THสวปก.ผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี
21/03/2559EE001922709LAผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยนงนุช
27/05/2559EF782221141JPรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
28/03/2559EG533986595THสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
28/03/2559EG582977876THศูนย์ปฎิบัติการเภสัชชุมชน ม.เชียงใหม่นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
01/04/2559EG593987653THภัทรา อะหมะดี พีรชหีดดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
11/07/2559EI521285576THรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
26/09/2559EI6962557545THบ.ฟิลเทคคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559/09/23EJ111170808THกรุงเทพประกนชีวิตณิชกุล คงชู
27/06/2559EJ431195458THรศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ
25/04/2559EJ596744134THสนง.คณะกรรมการอาหารและยารศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ณัฐวรรณ(แทน)
02/06/2559EJ596744871THสนง.คณะกรรมการอาหารและยารศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ศศิลดา , , , , , ,
22/09/2559EJ596748003THสนง.คณะกรรมการอาหารและยารศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
12/05/2559EJ600086816TH -รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์นัฐรดา
23/05/2559EJ600086918THสนง.บริหารทุนภูมิปัญญาฯผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดีนงนุช
01/08/2559EJ600087405TH -รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
11/04/2559EJ902450347THนางสาวจุรัญญา อ่อนล้อมจุรัญญา
03/06/2559EK081971365THกสพท.รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
13/06/2559EK081986847THอ.โอฬาริก อะสุพลศศิลดา
04/04/2559EK209785025FBไปรษณีย์รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
21/09/2559EK424547239THสถาบันโรคทรวงอกหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
03/10/2559EL065126711THอ.จันทิมา เมทนีธร
03/10/2559EL412870084THสนง.คณะกรรมการอาหารและยาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25/04/2559EL742752985THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษานันท์นภัส
25/04/2559EL742752994THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษานันท์นภัส
01/04/2559EL767044458TH -รศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์วิรัญชนา
01/04/2559EL775998482THสนง.คณะกรรมการอาหารและยานายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
22/09/2559EL776024814THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
06/10/2559EL840365451THบ.แบลคมอร์ส จำกัดคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20/09/2559EN034884535THสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ภญ.ดร.ขวัญจิต ด่านวิไล
26/09/2559EN034885725THสถาบันมะเร็งแห่งชาติคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
23/03/2559EN148768262THบ.กรุงไทย-แอทซ่าผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
04/04/2559EN159044993THสภาเภสัชกรรมผศ.ดร.อัลจนา เพื่องจันทร์นงนุช
28/03/2559EN159455115THสำนักยาและวัตถุเสพติดรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
28/03/2559EN159455129THสำนักยาและวัตถุเสพติดรศ.ดร.เนติ วระนุชพิเชษฐ์
28/04/2559EN221477935THธ.กรุงศรีนายธีรวุฒิ ปัอมเขต
01/08/2559EN278389460THนส.มนัสนันท์ อารยิกานนท์นายธเรศ แก้วบวรรัตน์
06/10/2559EN292441231THนายพีรยศ โคมแก้ว
07/06/2559EN412402767THรศ.ดร.วัชรี คุณกิติตินางสาวฟาเคราห์ แปนกะเกจฟาเคราห์
21/06/2559EN450457911THนางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
10/05/2559EN564743089THนส.สุมณีกาญจน์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
21/03/2559EN590730809THสนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตรรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
11/05/2559EN590735823THสนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตรรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
01/04/2559EN590774075THรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
28/03/2559EN623661935THม.อีสเทร์นเชียรศ.ดร.เนติ วระนุชพิเชษฐ์
28/03/2559EN623662043THม.อีสเทร์นเชียรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
25/04/2559EN631527907THบ.ฟอร์จูนรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์ณัฐวรรณ
02/06/2559EN752243470THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
05/04/2559EN767044461THศูนย์นาโนเทคโนโลยีรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
11/04/2559EN867612298THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณนัฐรดา
30/03/2559EN868300552THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
04/04/2559EN869823330THกันณพงศ์ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทองนงนุช
31/03/2559EN869824627THทันณพงศ์ผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทองนงนุช
21/06/2559EN869862418THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
28/03/2559EN878891077THนส.ธนิดานางจิตตรีพร คล้ายแท้ปัทมา
29/03/2559EN887069726THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
29/03/2559EN8887069672THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
06/06/2559EN895494138THคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
10/10/2559EN896094896THดร.จันทิมา เมทณีธร
24/03/2559EN964935632THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
23/05/2559EP036084020THนางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
10/05/2559EP037951769 ภก.ทศพิพัฒน์นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
10/10/2559EP084782091THนางสาวศศิลดา ตายา
11/04/2559EP090957415THนส.สิริมานายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
01/08/2559EP097471858THสายฝน นามนไสยนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
09/06/2559EP101231462THนส.พรรษมนนายธเรศ แก้วบวรรัตน์ศรีสัจจา
06/06/2559EP101234129THนส.พรรษมนนางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
10/05/2559EP115556680THพิเชฐนางยุวดี รอดพงศ์ยุวดี
29/03/2559EP123404765THรพ.พุทธชินราชนางนงนุช โมรารายนงนุช
31/03/2559EP130723331THColor Global Co.,Ltdรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
31/03/2559EP143173006THบ.เอณ็องซ์นายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
04/04/2559EP146812856THพาราพัสด คณะเภสัชศาสตร์วัลลพ
01/07/2559EP146815000THนางโชษิตา ต่อทรัพย์
12/05/2559EP164671942THภก.ปัทม์ ปรีพุทธรัตน์นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญศรีสัจจา
10/05/2559EP167099013TH -นางสาวปภัสชญา ศรีพยัมปภัสชญา
08/06/2559EP167433805THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์รศ.ดร.กรกนก
11/04/2559EP184558010THวรวรรณ ดร.สุภาวดี พาหิระนัฐรดา
22/09/2559EP191964013THรศ.ดร.นพ.ฉัตรชัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
08/06/2559EP192064679THรศ.ดร.ฉัตรชัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์รศ.ดร.กรกนก
23/06/2559EP192086665THนส.อาริดานายสุรินทร์ นิลาพันธ์
03/10/2559EP194723688THศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นางสาวนิตจญา แป้นเมือง
28/03/2559EP199074239THดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
25/03/2559EP206669142THนางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรีภิญญาภรณ์
04/04/2559EP207569503THบ.อิมมูโนไทยรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
07/10/2559EP217054697THนางสาวละอองดาว สอนทับทิม
23/03/2559EP219081956THภก.ปิยะนันท์นายสุรินทร์ นิลาพันธ์นายสุรินทร์ ,
24/03/2559EP222189065THบ.หริกุลนางยุวดี รอดพงศ์ยุวดี
25/03/2559EP225293186THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานงนุช
25/03/2559EP239403139THนพ.พัลลภนางสาวนิตจญา แป้นเมืองวนิตจญา
21/06/2559EP289783514THนางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูลภัทรนภา
27/04/2559EP306891184THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์ณัฐวรรณ
30/05/2559EP306899157THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
28/04/2559EP307389889THดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวรนัฐรดา
12/05/2559EP3073948002THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
22/03/2559EP333528853THคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนงนุช
22/03/2559EP333528898THคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
22/03/2559EP333528969THคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุลณัฐวรรณ
10/05/2559EP333603903THภก.วิษณุ เทพศิรินางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
01/04/2559EP347069962THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุลวิรัญชนา
01/04/2559EP347069976THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิตวิรัญชนา
08/06/2559EP412656744THสวทชนางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
31/03/2559EP412809811THรพ.ธรรมศาสตร์นางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
07/04/2559EP412899635THนางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
08/06/2559EP420017139THBC Operationsผศ.อรรถการ นาคำวิรัญชนา
27/06/2559EP421736595THนส.ปิญฐ์ณิษารศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
10/05/2559EP421854164THภก.กิติยศ หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
26/09/2559EP421990417THBC Operationsผศ.อรรถการ นาคำ
21/09/2559EP434255875THMakemintผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
22/03/2559EP456743566THรพ.อุตรดิตถ์นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญนางสาวพิไลวรรณ
08/07/2559EP486729214THผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
14/07/2559EP494536652THผศ.ดร.อัษฏางค์ พลนอก
07/04/2559EP495953748THนางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุขนารีรัตน์
23/05/2559EP496807653THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีนณัฐวรรณ
21/03/2559EP516443889THสวทชรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
28/03/2559EP517862079THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
11/07/2559EP524103737THดร.อนันท์ เกิดพินธ์
11/07/2559EP524103745THดร.อนันท์ เกิดพินธ์
23/06/2559EP534365508THรพ.อุ้มผางนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
31/05/2559EP536797086THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
24/03/2559EP537748356THนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์สรัสวดี
07/04/2559EP570998627THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธนงนุช
23/03/2559EP579472229THนางสาวศศิลดา ตายานางสาวศศิลดา
21/03/2559EP579809365THหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
21/03/2559EP582728817THคณะแพทย์ ม.นครปฐมนางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรีภิญญาภรณ์
07/07/2559EP583366990THนายสุรินทร์ นิลาพันธ์
03/10/2559EP585449034THนางสาวศศิลดา ตายา
03/10/2559EP592043555THน้ำทิพย์ กองแก้วผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
31/03/2559EP597139397THดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
10/05/2559EP597151971THม.วลัยลักษณ์รศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
31/05/2559EP600549111THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
21/04/2559EP601840705THม.ศรีนครินทรวิโรฒรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
22/09/2559EP620905364THปราชญาผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
21/03/2559EP622474358THดร.อนันท์ เกิดพินธ์ดร.อนันท์
28/03/2559EP632270938THรพ.ชัยภูมิหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานปัทมา
24/03/2559EP641721613THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
10/05/2559EP646735490THกิฟฟารีนหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
01/06/2559EP649786425THกันณพงศ์ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทองนงนุช
08/06/2559EP652260360THภญ.ศศิประภานางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
03/10/2559EP655846624THA.N.B.Laboratoriesนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
30/05/2559EP669639085THรพ.พิจิตรนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
08/06/2559EP670779690THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาปวีณ
28/04/2559EP675116397THภญ.เพชรรินทร์ ศาลิคุปตนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
28/03/2559EP688340175THนส.วิภาสดร.วิธู เหลืองบุตรนาคนงนุช
10/10/2559EP689204202THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
08/06/2559EP693476683THนส.นิสากร หยัดน้ำหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาปวีณ
08/06/2559EP693476697THนส.นิสากร หยัดน้ำหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาปวีณ
12/05/2559EP7101255300THรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญศรีสัจจา
25/03/2559EP717317437THดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
30/03/2559EP717942798THนายธีรวุฒิ ปัอมเขตธีรวุฒิ
28/04/2559EP718041375THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานงนุช
05/07/2559EP7182 01109THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
11/05/2559EP722042369THAIAรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
24/03/2559EP722665390THนางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรีภิญญาภรณ์
04/04/2559EP728464246THรพ.พระจอมเกล้า นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
05/07/2559EP729686791THวีรวัฒน์ผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
01/06/2559EP735034454THผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยนงนุช
05/07/2559EP735635153THผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
21/03/2559EP739646443THนายเอกลักษณ์ วงแวดเอกลักษณ์
29/03/2559EP743723521THนิพนธ์ ลิมป์ประสานรศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจนัฐรดา
25/03/2559EP751072650THนางสาวภัทราวีร์ เนียมเปรมภัทราวีร์
01/06/2559EP75862110THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
25/03/2559EP762254415THนางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรีภิญญาภรณ์
21/06/2559EP768485641THดร.วิธู เหลืองบุตรนาคศศิลดา
05/07/2559EP769831789THดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์
01/04/2559EP776735465THบ.สัมมิท เคมีคอลคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็งธีรพิชญ์
13/06/2559EP777916472THผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดชนัฐรดา
13/10/2559EP781274647THดร.วิธู เหลืองบุตรนาค
11/07/2559EP787013738THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
23/03/2559EP791020956THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
25/03/2559EP793523783THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
11/04/2559EP800245005THบ.ฟิลเทคพัสด คณะเภสัชศาสตร์ชัญญานุช
10/05/2559EP804408698TH -นางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูลสุชีวา
11/04/2559EP805544540THนางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุขนารีรัตน์
10/05/2559EP812903322TH -นางสาวสิริณัฏฐ์ ตรีสินธุ์ไชยสกลจรรย์
13/06/2559EP813804184THผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบบณเดชนัฐรดา
25/04/2559EP816655317THรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
23/05/2559EP823043200THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
23/06/2559EP823095051THรศ.ดร.สาธิตรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
03/06/2559EP823166892THPERCHรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
26/09/2559EP826605876THคุณปาจรีย์ มงคล
27/06/2559EP832647481THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
01/06/2559EP838394030THภูริตผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดชนัฐรดา
28/03/2559EP855857293THคุณพรรณนภารศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
25/03/2559EP860402992THอนุชิตรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
23/06/2559EP861295654THผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
13/06/2559EP861355698THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้วศศิลดา
28/04/2559EP868616588THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
28/09/2559EP885505675THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
30/03/2559EP889351055THนางสาวณัฐวรรณ สถานทุงณัฐวรรณ
11/07/2559EP891408505THผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล
07/07/2559EP893279746THนายเอกลักษณ์ วงแวด
23/06/2559EP893346255THนายเอกลักษณ์ วงแวด
14/12/2559EP9000089299THบ.พริมาคุณวิภาดา ศรีนาค
14/10/2559EP909356730THนางวิภาดา บุญส่งแท้
07/10/2559EP929086679THกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
20/09/2559EP929102589THคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยาผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
29/09/2559EP929110262THม.พะเยาผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
06/10/2559EP930042627THดารากร สมศิริผศ.อรรถวิทย์ สมศิริ
18/10/2559EP930513533THA.N.B.Laboratoriesนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
14/10/2559EP945074983THรศ.ดร.เนติ วระนุช
26/09/2559EP957148873THดร.อรนันท์ เกิดพินธ์
07/10/2559EP957855562THนายพิพัฒน์ สนั่นนาม
20/09/2559EP961275025THBJผศ.อรรถวิทย์ สมศิริ
21/09/2559EP965636904THรพ.ประจวบคีรีขันธ์นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
20/09/2559EP966071642THอันดาฟิชชิ่งคุณพีรยศ โดมแก้ว
17/10/2559EP967253686THบ.รีช เทิร์ลส์ จำกัดคุณนารีรัตน์ พัดเย็นสุข
11/04/2559EQ005041174THบ.แซลลีบี จำกัดอ.กิ่งกาญจน์ วิจิตรนงนุช
30/05/2559EQ022587755THคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็งธีรพิชญ์
10/05/2559EQ023820692THกิฟฟารีนรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
27/09/2559EQ0279977267THรพชัยนาทนเรนทรหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
11/04/2559EQ033594103THภญ.จิตติมา เอกตระกุลชัยนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
25/04/2559EQ033617025THภญ.จิตติมา เอกตระกุลชัยนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
13/06/2559EQ033869386THม.ศิลปากรดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธศศิลดา
11/04/2559EQ035868627THอรรถกรดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธประยุทธ
21/06/2559EQ040306200THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมศศิลดา
28/04/2559EQ047076568THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
31/05/2559EQ050354173THนางสาวสุภาพร ทวนทัยสุภาพร
05/07/2559EQ053197494THรพ.พิษณุเวชหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
22/04/2559EQ053814143THผศ.อรรถวิทย์ สมศิริอรรถวิทย์
30/03/2559EQ062485423THนางสาวพัชรา สุดอาภาผศ.ดร.พัชราภรณ์
04/04/2559EQ068488745TH -นางสาววรรษมน ตรีสินธ์ุไชยวรรษมน
04/04/2559EQ068598865THสรัลชนานางสาววรรษมน ตรีสินธ์ุไชยวรรษมน
04/04/2559EQ068768533THCRECผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
11/04/2559EQ068778575THสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
11/04/2559EQ068778592THสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
10/05/2559EQ070415375THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
08/06/2559EQ073687355THนางลูกจันทร์ กันมาลูกจันทร์
21/06/2559EQ075388442THนางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
30/05/2559EQ080813788THบ.หมอย่าพลาซ่าจำกัดนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
28/03/2559EQ084433405THภญ.วิภาวีดร.สุภาวดี พาหิระณัฐวรรณ
12/05/2559EQ085835034THรศ.ดร.มาโนชญ์รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยนัฐรดา
22/04/2559EQ087840261THธิติมา ศรีมะเรือหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
10/06/2559EQ088966325THดร.อนันท์ เกิดพินธ์ศศิลดา
04/04/2559EQ089292608THนส.สุภาภรณ์นายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
31/03/2559EQ090082354THหยกนายธีรวุฒิ ปัอมเขตธีรวุฒิ
11/07/2559EQ097525453THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
07/04/2559EQ106102345THนางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลางสกาวรัตน์
23/06/2559EQ106314835THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
10/05/2559EQ106409136THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีนางยุวดี รอดพงศ์ยุวดี
08/06/2559EQ106480648THศูนย์พัมนากลุ่มโรคร่วมไทยผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดีวิรัญชนา
12/05/2559EQ106575500THศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
08/07/2559EQ107149772THนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
10/05/2559EQ109137905THบ.เอไอเอรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
26/05/2559EQ144928278THอ.วรวุฒิ เกรียงไกรณัฐวรรณ
31/05/2559EQ144935251THบ.กิปไทยนายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
08/04/2559EQ14524235THบ.กิปไทยนายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
27/05/2559EQ145249334THนางสาวธิดารัตน์ วงศ์วัฒน์
29/03/2559EQ145305115THบ.กิปไทยผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบวิรัญชนา
03/06/2559EQ145398775THบ.กิบไทย จำกัดคุณธิดารัตน์ วงศ์รัตน์
10/05/2559EQ148466602THบ.โกลบอลนายพานิชย์ ยามชื่นพานิชย์
08/04/2559EQ151690174THดร.สุภาวดี พาหิระณัฐวรรณ
14/12/2559EQ155944719THโลตัสผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
06/06/2559EQ160510692THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนัฐรดา
11/07/2559EQ164512985THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
23/06/2559EQ168585113THภญ.สมมนัส มนัสไพบูลย์นายสุรินทร์ นิลาพันธ์
14/07/2559EQ169545495RGรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
08/04/2559EQ175215073THผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุลณัฐวรรณ
08/04/2559EQ175215127THผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิตณัฐวรรณ
06/06/2559EQ180235756THรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
10/05/2559EQ181236713THนิติพงษ์ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
26/05/2559EQ185546272THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
05/07/2559EQ188116321THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
26/05/2559EQ188546286THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
19/05/2559EQ188571895THนางสาวศนิพร จันทร์บุรีศนิพร
25/04/2559EQ189290255THนายพิเชษฐ์ กิตติกุลพิเชษฐ์
10/05/2559EQ197672591THบ.นีโอคอสเมตหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
06/10/2559EQ199608548THนางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุข
30/05/2559EQ204775510THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.รัตติมา จีนาวงษาศศิลดา
23/06/2559EQ210443295THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
06/10/2559EQ211857214THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
06/10/2559EQ211857378THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.นันทกา โกรานา
06/10/2559EQ211858152THม.สงขลานครินทร์รศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
14/12/2559EQ213465992THบ.กิปไทยคุณชิตาภรณ์ ปิงยศ
21/06/2559EQ218602085THบ.อิมมูโนไทยรศ.ดร.เนติ วระนุชนิตจญา
27/06/2559EQ221888485THอ.ศิริการต์ ศรีโสกา
27/04/2559EQ222175018THดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
27/05/2559EQ227835018THนส.ปิยะนุช ทิมครนายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
13/06/2559EQ227970389THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาปวีณ
13/06/2559EQ227970392THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาปวีณ
01/06/2559EQ236331565THนางสาวณัฐวรรณ สถานทุงณัฐวรรณ
27/05/2559EQ243911000THนายฐาปนา บุญหนกงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ศรีสัจจา
01/06/2559EQ249239729THนายกิตติพงษ์ โนรัมย์กิตติพงษ์
14/07/2559EQ284538035THนายกิติภูมิ สายคำกอง
26/05/2559EQ285417170THรพ.สวรรคโลกนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
20/09/2559EQ287663540THTTK กบยางคุณพีรยศ โคมแก้ว
21/09/2559EQ290959173TH-ผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
08/06/2559EQ292217355THนายธีรวุฒิ ปัอมเขตธีรวุฒิ
10/10/2559EQ292816172THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
12/05/2559EQ297471059THบ.กิปไทยนางสาวธิดารัตน์ วงศ์วัฒน์
03/06/2559EQ302206629THบ.แบงเทรดดิ้ง 1992 จก.คุณวิภาดา ศรีนาค วิภาดา
06/10/2559EQ302257784THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
27/06/2559EQ304198165THดร.วิธู เหลืองบุตรนาค
10/05/2559EQ320351888THร้านยามหาวิทยาลัยนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
03/10/2559EQ327687657THอ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
07/07/2559EQ333784817THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาผศ.ดร.พัชราภรณ์
08/07/2559EQ333794301THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
06/06/2559EQ371088508THนางสาวนิตจญา แป้นเมืองยุวดี
14/07/2559EQ371781538THนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
21/09/2559EQ372556105THอารียากร ศุภรีศษ์สกุลดร.สุดาพร วงศ์วาร
21/09/2559EQ372556533THeden argaroilนางจิตตรีพร คล้ายแท้
23/09/2559EQ372557162THนางจิตตรีพร คล้ายแท้
06/10/2559EQ373404494THคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
05/07/2559EQ375511519THดร.ขวัญชัย รัตนมณี
12/05/2559EQ378642734THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจนงนุช ,
01/06/2559EQ385077598THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
28/04/2559EQ394059703THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
10/05/2559EQ394368130TH -นางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุขนารีรัตน์
06/06/2559EQ402149102THรพ.คามิลเลียนนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
23-09-2559EQ402597879THคณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
2559/09/23EQ402597919THคณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26/05/2559EQ407836496THชนาวุธ แก้วคำปานายจักรินทร์ ศรีวิไลภคมน (แทน)
27/05/2559EQ408360782THวรถรณ์ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
14/07/2559EQ408445077THงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
01/07/2559EQ415841667THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
27/06/2559EQ425884515THสิริลักษณ์รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
08/06/2559EQ425927508THสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
06/10/2559EQ450798102THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
26/09/2559EQ453222597THนายพีรยศ โคมแก้ว
06/10/2559EQ453672905THนางสาวละอองดาว สอนทับทิม
23/06/2559EQ455813393THนายสุรินทร์ นิลาพันธ์ (ตีคืน)
17/10/2559EQ465295870THรพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีงานพัฒนาปละประสานการฝึกปฏิบัติงาน
01/07/2559EQ471122555THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
01/07/2559EQ471134580THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
03/06/2559EQ479601760THมูลนิธิอาจารย์เกษมรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
17/10/2559EQ488874545TH็HI HEMP SHOPผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
31/05/2559EQ490436035THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธนงนุช
01/06/2559EQ490796833THนางสาวณัฐวรรณ สถานทุงณัฐวรรณ
08/07/2559EQ490852036THผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
23/05/2559EQ491381832THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
23/05/2559EQ491381850THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
21/06/2559EQ491736323THผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มศศิลดา
05/07/2559EQ492051744THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
10/05/2559EQ494229507THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจนงนุช
07/06/2559EQ498189437THบ.โพรเทควีจำกัดอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
23/05/2559EQ498711856THอ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์นงนุช
05/07/2559EQ507144144THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
21/06/2559EQ525217506THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจศศิลดา
08/06/2559EQ534665056THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตวิรัญชนา
23/06/2559EQ536516024THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
23/06/2559EQ536516038THหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
10/10/2559EQ539984114THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
20/09/2559EQ542085218THสำนักงานวิชาการสาธารณสุขคณะเภสัชศาสตร์
01/08/2559EQ549651411THม.พิบูลสงครามรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
2559/12/15EQ550250818THรพ.พุทธชินราชผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
10/10/2559EQ550256696Thรพ.พุทธชินราชดร.ศุภชัย อินสุข
21/09/2559EQ557147517THบ.ชาฉุยฟงจำกัดรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
2559/09/23EQ557149507THบ.ซาฉุยฟง จำกัดรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
05/07/2559EQ558526791THพิม วงแวดนายเอกลักษณ์ วงแวด
13/06/2559EQ586404405THร้านย่า ฟาร์มาซีหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานจิตตรีพร
28/09/2559EQ610470645THณิชกุล คงชู
2559/09/23EQ623957768THเอกนายกิตติพงษ์ โนรัมย์
26/09/2559EQ627153491THกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
07/06/2559EQ629803773THนางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
09/06/2559EQ629809498THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีนณัฐวรรณ ,
07/07/2559EQ636543478THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
01/08/2559EQ636558645THนส.สุทธิวรรณ วุ่นหนูรศ.ดร.เนติ วระนุช
10/10/2559EQ649176517THนางสาวศรีสัจจา เปาจีน
07/07/2559EQ655017978THนายสุรินทร์ นิลาพันธ์
21/09/2559EQ676892953THGift&Scentคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
20/09/2559EQ694850075THA&P fishingคุณพีรยศ โคมแก้ว
27/09/2559EQ698250633THนายสุรินทร์ นิลาพันธ์
11/11/2559EQ700871899THบ.แม็คเนทพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์
08/07/2559EQ704588657THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
17/10/2559EQ716916730THรพ.วิชัยเวชคณบดีอรัญญา
11/07/2559EQ718123242THผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี
2559/09/23EQ727465951THนายพีรยศ โคมแก้ว
28/09/2559EQ727626795THผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
2559/09/23EQ733908897THรพ.อุตรดิตถ์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
06/10/2559EQ733911026THรพ.อุตรดิตถ์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
05/07/2559EQ736044648THบ.แบงเทรดดิ้งคุณวิภาดา ศรีนาค
06/10/2559EQ736499264THผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
10/10/2559EQ736626232THรศ.ดร.รัตติมา จีนาวงษา
23/06/2559EQ745492732THคุณโชษิตา ต่อทรัพย์
27/06/2559EQ745805775THดร.อนันท์ เกิดพินธ์
31/05/2559EQ780915432THจุฬาลงกรณ์รศ.ดร.นันทกา โกรานานัฐรดา
21/09/2559EQ780984340TH์Nutchaya Songkhropolคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
14/07/2559EQ782947319THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
17/10/2559EQ788432740THนริศ บุญชุมดร.ขวัญชัย รัตนมณี
06/10/2559EQ806335423THสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03/10/2559EQ806647355THสภาเภสัชกรรมคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03/10/2559EQ806647364THสภาเภสัชกรรมผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
03/10/2559EQ806647378THสภาเภสัชกรรมผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
05/07/2559EQ810535979THบ.กิปไทยผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
01/08/2559EQ811263781THบ.กิปไทยนางสาวธิดารัตน์ วงศ์วัฒน์
15/12/2559EQ826382105THกิตติยา ชูโชตินายสุรินทร์ นิลาพันธ์
20/09/2559EQ828572124THบ.ธีระเทรดดิ้ง จำกัดคุณธัญปวีณี กมลหาญ
26/09/2559EQ830482250THนายพิเชษฐ์ กิตติกุล
21/09/2559EQ833152062THHi-Oressดร.อรนันท์ เกิดพินธ์
13/10/2559EQ8456398451THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
17/10/2559EQ845969162THบ.สบายออนไลน์ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
20/09/2559EQ847673430THCRECผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
26/09/2559EQ847933815THนางสาวศศิลดา ตายา
28/09/2559EQ848895906THนายพีรยศ โคมแก้ว
10/10/2559EQ850869286THนางสาวศรีสัจจา เปาจีน
26/09/2559EQ871275504THรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18/10/2559EQ883199694THนสภ.วสุธรดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
18/10/2559EQ893424205THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
21/09/2559EQ901271945THบ.สตาร์วอเตอร์ฯอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
03/10/2559EQ914270135THนางสาวณิชกุล คงชู
22/09/2559EQ918471614THร้านยาฟาร์มาพลัสหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
29/09/2559EQ923185761THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
07/10/2559EQ923511214THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
20/09/2559EQ926506465THIce กบยางึุคุณพีรยศ โคมแก้ว
07/10/2559EQ930447746THChadaporn Chanhom
17/10/2559EQ932559475THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
18/10/2559EQ948591933THนส.ภาวินีดร.ศุภชัย อินสุข
06/10/2559EQ952851855THผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์นายสุรินทร์ นิลาพันธ์
04/10/2559EQ963498480TH๋๋JTB (Thailand) limitedรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
20/09/2559EQ968597189THวิทยา มักสิกคุณพีรยศ โดมแก้ว
18/10/2559EQ971212422THร.ท.หญิงวัชรีภรณ์รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
10/10/2559EQ976203440THม.ขอนแก่นรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
17/10/2559ER 059818656 THELGRANDณัฐวรรณ สถานทุง
04/10/2559ER010349762THน้ำทิพย์ กองแก้วผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
07/10/2559ER010628339THมูลนิธิโอสถสภาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14/10/2559ER011990810THนางสาวศรีสัจจา เปาจีน
26/09/2559ER055588161THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
03/10/2559ER056396450THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
29/09/2559ER072818633THบ.ธีระเทรดดิ้งคุณธัญปวีณ์ กมลหาญ
17/10/2559ER097638527THกรณ์นภัสคุณศศิลดา ตายา
27/09/2559ER112804294THคุณธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง
18/10/2559ER176201380THดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
17/10/2559ER183581405THรพ.เจ้าพระยายมราชหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
18/10/2559ER214194219THบ.ซีที เพสท์ นางสาวชัญญานุช สุขสบาย
15/12/2559ER329178541TH -ผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
2560/09/15ET535416461THอ.ศรีสกุลณัฐวรรณ
22/09/2559EX065886584THน.ส.ฤตินันท์ อินต๊ะนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณรับแล้ว
02/06/2559EX162372662THนางสาวภคมน ลาภพาณิชยกุล
02/06/2559EX16237501THนายทองชัย แซ่ส่งทองชัย
21/06/2559EX162387579THหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานปัทมา
28/03/2559EX163757032THผศ.ดร.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยนงนุช
28/04/2559EX181977159THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
18/10/2559EX2031023185THรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
2559/09/23EX206302818THธวัตชัยดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
27/06/2559EY337077346THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
13/06/2559EY669380857THนางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
11/04/2559EY736553481THกระทรวงการต่างประเทศนางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูลภัทรนภา
26/05/2559EY737702275THกระทรวงการต่างประเทศผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไลนัฐรดา
08/06/2559EY738019249THกระทรวงการต่างประเทศผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดาวิรัญชนา
01/07/2559EY738595259THผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
21/03/2559EY743805910THอ.ศิริการต์ ศรีโสกานงนุช
22/04/2559EY745926924THกรมสรรพากรดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองณัฐวรรณ
10/05/2559EY746350364THกรมสรรพากรผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มนงนุช
19/05/2559EY746639099THรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
19/05/2559EY746639139THผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้วศศิลดา
22/04/2559EY766872838THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตณัฐวรรณ
28/04/2559EY790924575THLAZADAอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตอ.ธีรชัย
12/05/2559EY791001546THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตอ.ธีรชัย
2559/09/23EY803275187TH -นายกิติภูมิ สายคำกอง
22/09/2559EY8059559476THLAZADAผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
10/10/2559EY809139729THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
14/10/2559EY809608461THนายกิติภูมิ สายคำกอง
10/10/2559EY821855188THกระทรวงการต่างประเทศรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
31/03/2559EY90779175THดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
12/10/2559PA592135875THจุฬาลงกรณ์บรรณารักษ์คณะเภสัชศาสตร์
07/07/2559PB 486159296THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาผศ.ดร.พัชราภรณ์
28/04/2559PB040809768THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
30/05/2559PB081268418THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาพัชราภรณ์
17/10/2559PB140102473THบ.สถาพรบุ๊คส์ จำกัดรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
18/10/2559PB140102986THบ.สถาพรบุ๊ครศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
29/03/2559PB200135842TH -ดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธดร.ประยุทธ
01/06/2559PB269329043THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
27/04/2559PB406310355THบ.บีวาว ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมผศ.ดร.ธีรพล
09/06/2559PB486158698THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
20/09/2559PB523044290THSunflowerวิธู เหลืองบุตรนาค
31/05/2559PB549648457THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
10/05/2559PB567046042THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
29/09/2559PB590836288THนางสาวปรียานารถ พิชัยยา
03/10/2559PB592270400THดร.ขวัญชัย รัตนมณี
08/07/2559PB657249732THผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
18/10/2559PB662897434THนางสาวศรีสัจจา เปาจีน
26/09/2559PB717393946THธนสารผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
18/10/2559PB728505189THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
03/05/2559PB746902986THพุทธชาต พินิจประชารัมย์ณัฐนิชา พินิจประชารัมย์
01/08/2559PB795021210THคุณอาทิตยา โชคอมรศิริกุล
21/03/2559PB863746396THนางสาวนารีรัตน์ พัดเย็นสุขนารีรัตน์
28/03/2559PB863825292THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
27/10/2559PB871566189THรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
17/10/2559PB884854175THบ.บัตรกรุงศรีฯดร.สุดาพร วงค์วาร
11/07/2559PB885028304THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
23/05/2559PB893421328THพรทิพย์ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
10/06/2559PB896440652THสนง.คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มศศิลดา
28/09/2559PB909729958THดร.สุภาวดี พาหิระ
17/10/2559PB909736477THสำนักพิมพ์ศศิอักษรดร.สุภาวดี พาหิระ
10/05/2559PB940706198THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
07/07/2559PB950724050THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาผศ.ดร.พัชราภรณ์
23/05/2559PK051996810THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
17/10/2559PK291118930THม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณบดี อรัญญา
20/09/2559PK499052700THโรงพยายาลลำปางหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
01/08/2559PK531057635THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
11/05/2559PX001884418THอ.จันทิมา เมทนีธรอ.จันทิมา เมทนีธรนงนุช
08/06/2559PX060806607THอ.จันทิมา เมทนีธรวิรัญชนา
31/05/2559RB062654198SGผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนงนุช
30/05/2559RC229006067CNผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมศศิลดา
10/06/2559RC626066941THนางยุวดี รอดพงศ์
11/11/2559RD851649454THศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่คุณพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
03/05/2559RE953983455TH -ดร.วิธู เหลืองบุตรนาคนงนุช
27/06/2559RF134184252THดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
29/09/2559RF134284953THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
27/05/2559RF249558210CNดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
05/07/2559RF280571163CNผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
01/08/2559RG281005845CNผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
17/10/2559RG346994757THสถาวิจัยระบบสาธารณสุขผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
27/05/2559RG346998351THสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
27/04/2559RG525930266THอ.จันทิมา เมทนีธรนงนุช
07/10/2559RG700495345THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดาผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
03/05/2559RG752286841THสนง.คณะกรรมการอาหารและยาดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์นงนุช
25/04/2559RG752563261THสมาคมโอมีโอพาธีย์ประเทศไทยผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไลนัฐรดา
14/10/2559RH054147931THรพ.แม่วงก์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
21/06/2559RH054791792THผศ.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒิศศิลดา
06/10/2559RH435671033THรพ.ธรรมศาสตร์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
25/04/2559RH731275976THจุฑาทิพย์นางสาวจุรัญญา อ่อนล้อมจุรัญญา
23/06/2559RH870219660THหมู่บ้านวนาเลคโฮมผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี
22/04/2559RH887916364THีีรพ.สรรพสิทธิประสงค์นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
03/06/2559RI 954334823THรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สำนักงานเลขานุการ หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานปัทมา
25/04/2559RI007420838THสุทัศน์รศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีนณัฐวรรณ
13/10/2559RI027243111THคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นผศ.ดร.นิลวรรณ อยู่ภักดี
17/10/2559RI027243292THคณะเภสัชศาสตร์ มข.รศ.ดร.กรนกนก อิงคนินันท์
10/10/2559RI077237495THคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
11/11/2559RI479951845THบมจ. ศรีอยุธยาฯสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
14/12/2559RI479951845THศรีอยุธยาสถานปฎิบัติการเภสัชชุมชน
03/05/2559RI491010553THคณะเภสัชฯ ม.อุบลราชธานีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคมนงนุช
22/09/2559RI524421911THHealthExpressรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
23/06/2559RI562744585THรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
09/06/2559RI562818014THหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยานงนุช
10/05/2559RI582906155TH -นางสาวศรีสัจจา เปาจีนศรีสัจจา
28/09/2559RI647859059THนางลูกจันทร์ กันมา
03/10/2559RI655831596THคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากรรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
03/06/2559RI667360599THคุณสุธิดา ปัญญาทองคุณจุรัญญา อ่อนล้อมจุรัญญา
04/04/2559RI67723907THบ.ศรีสาราผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณนัฐรดา
03/05/2559RI717467839THบ.ศรีสาราผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณนัฐรดา
13/06/2559RI765161187THผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มศศิลดา
08/07/2559RI788888485THพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์
08/06/2559RI803848509THผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้มวิรัญชนา
11/04/2559RI810496073THOMEดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
23/05/2559RI888421475THผศ.สุภสิรินางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
27/06/2559RI907936833THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
26/09/2559RI909621854THดร.วิธู เหลืองบุตรนาค
21/03/2559RI911982750THนางสาวภิญญาภรณ์ ดิษฐ์ศรีภิญญาภรณ์
23/05/2559RI913932800CNดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
03/06/2559RJ074401448THภญ จุฬา คูประเสริฐยิ่งคุณพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
25/04/2559RJ169486868THส่งเสริมเภสัชนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
10/05/2559RJ182480516THภก.ภักดีหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน.จิตตรีพร
07/06/2559RJ222075709THนางสาวจุรัญญา อ่อนล้อมจุรัญญา
04/04/2559RJ230434859THสนธยา ใจหมั่นผศ.ดร.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒินงนุช
08/07/2559RJ258914912THนางสาวสุชีวา ปานอ่อน
05/07/2559RJ270315112THบ.ไบโอเมดนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
23/06/2559RJ272754814THตีคืนรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
27/04/2559RJ273578529THภญ.วราภรณ์ จันทร์รักษ์ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
06/06/2559RJ274662996THรพ.ลาดยาวนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
04/04/2559RJ289947155THสนพ.จุฬาลงกรณ์ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบวิรัญชนา
05/04/2559RJ30666364TH-รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
27/06/2559RJ3348093631THรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
07/10/2559RJ339955996THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดาผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
11/07/2559RJ343207646THหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
10/05/2559RJ343493778THรพ.สุราษฎร์ธานีนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
13/06/2559RJ348102829THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
13/06/2559RJ372030583THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
28/04/2559RJ37216834THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
03/06/2559RJ376231254THพลอยแกมเพชรผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณนัฐรดา
05/07/2559RJ376231696THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
01/08/2559RJ376233388THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
28/03/2559RJ383351592THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
11/11/2559RJ389906794THกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03/10/2559RJ389951008THสมาคมนาโนเทคโนโลยีฯคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25/03/2559RJ437473662THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
28/09/2559RJ442815784THม.ขอนแก่นหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
03/05/2559RJ442890048THคณะเภสัชฯ ม.ขอนแก่นรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
30/05/2559RJ446143457THรพ.กาฬสินธ์ุนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
26/09/2559RJ447042945THคุณปียภัทร ยิ้มศิริ
2559/12/15RJ451188045THม.ขอนแก่นหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
13/10/2559RJ452818480THคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่นศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
03/05/2559RJ469973086THศูนย์สัตว์ทดลอง ม.มหิดลรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
11/07/2559RJ481556429THหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
08/07/2559RJ491964665THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
05/04/2559RJ492379645THนายเอกชัย คำหว่างเอกชัย
31/05/2559RJ494251641THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
20/09/2559RJ496740571THโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
04/10/2559RJ500050589THรพ.คีรีมาศหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
07/04/2559RJ510808586THนางวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์วิเรืองลอง
05/04/2559RJ525794600THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
23/06/2559RJ589249753THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
11/04/2559RJ590375881THบ.เอ.เอ็น.เอชนางสาวนิตจญา แป้นเมืองนิตจญา
11/04/2559RJ590375895THบ.เอ.เอ็น.เอชนายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
04/04/2559RJ592977694THTQMผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์ ณัฐวรรณ
31/03/2559RJ595483809THบ.ไบโอเมดรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์นนทภัส
27/04/2559RJ600631581THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
21/03/2559RJ667204832THชาลิสาเภสัชนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
08/04/2559RJ680051359THรพ.กรุงเทพนางนงนุช โมรารายนงนุช
21/03/2559RJ680155124THดร.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์นงนุช
31/03/2559RJ707034246THสนง.นายกรัฐมนตรีรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
24/03/2559RJ710081379THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
31/03/2559RJ710082079THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์วิรัญชนา
31/03/2559RJ710082105THผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้วนงนุช
11/04/2559RJ710087297THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์นัฐรดา
22/04/2559RJ710087924THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
28/03/2559RJ710992640THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานงนุช
01/08/2559RJ720170864THบ.ไบโอเมดนางสาวนิตจญา แป้นเมือง
29/04/2559RJ728200301THรพ.บาลละอุ่นหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงานปัทมา
28/04/2559RJ742116216THรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
27/06/2559RJ742167592THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
01/07/2559RJ742171265THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
21/03/2559RJ744006831THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
27/06/2559RJ748709345THนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
05/04/2559RJ751335170THธ.กสิกรรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ณัฐวรรณ
10/05/2559RJ761292859THรพ.สุโขทัยนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
07/04/2559RJ767736895THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานงนุช
07/04/2559RJ781775113THบ.แอดวานซ์ เทคโนโลยีผศ.ดร.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒินงนุช
10/05/2559RJ781777383THบ.แอดวานซ์ เทคโนโลยีผศ.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒินงนุช
03/05/2559RJ782235415TH -นางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยังวิไลกานต์
25/03/2559RJ782238646THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยังวิไลกานต์
19/05/2559RJ782386552THดร.วิธู เหลืองบุตรนาคศศิลดา
03/05/2559RJ785046486TH -ดร.วิธู เหลืองบุตรนาคนงนุช
21/03/2559RJ811041422THนางสาวอรัญญา อินทโชติอรัญญา
28/03/2559RJ811935540THรพ.แพร่นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
02/06/2559RJ819057658THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
29/04/2559RJ821892058THนางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลางสกาวรัตน์
06/06/2559RJ825708857THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานัฐรดา
07/07/2559RJ838573985THตีคืนผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
27/05/2559RJ842840285THรพ.ศรีสัชนาลัยนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
21/03/2559RJ847008383THคุณพสิษฐ์นายธีรวุฒิ ปัอมเขตธีรวุฒิ
31/05/2559RJ847186345THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
23/06/2559RJ853231714THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
05/04/2559RJ861520721THสุพิชชาผศ.ดร.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัยนงนุช
10/10/2559RJ874897335THผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
29/03/2559RJ881355873THNok airนายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
01/04/2559RJ883022198TH -นายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
01/04/2559RJ883022207TH -นายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
05/04/2559RJ883057501THนายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
10/05/2559RJ897359498TH -นางสาวณัฐวรรณ สถานทุงณัฐวรรณ
07/06/2559RJ905497476THนายพิเชษฐ์ กิตติกุล
11/07/2559RJ906323304THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
11/07/2559RJ906323318THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
11/07/2559RJ906323335THรศ.ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
23/05/2559RJ910476615THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
04/04/2559RJ918234765THธ.เกียรตินาคินนายสมเกียรติ ใจพันธ์ุสมเกียรติ
05/04/2559RJ918281323THBestผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทองนงนุช
2559-09-23RJ919592742THสนง.อรุณอมรินทร์คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21/06/2559RJ929587397THภก.นที ปีประทุมนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
24/03/2559RJ936863413THนายสรเกตุ เชื่อนยังวิไลกานต์
21/03/2559RJ938181925THดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
03/10/2559RJ944319336THสมาคมเภสัชกรรมการตลาดคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10/05/2559RJ950403007TH- ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบวิรัญชนา
27/05/2559RJ950464363THผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวีชีพ
27/05/2559RJ950464377THม.จุฬาลงกรณ์ผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุขนงนุช
29/04/2559RJ954338900THรพ.ราชวิถีนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
10/05/2559RJ954347393THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
25/04/2559RJ954351455THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
23/05/2559RJ954353076THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยนางสาววรรณฉัตร ใจยะสัน
23/05/2559RJ954353080THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
03/06/2559RJ954356523THสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
05/07/2559RJ954362625THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์
01/06/2559RJ957419275THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
10/05/2559RJ962385597THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณนัฐรดา
11/04/2559RJ964466744THผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
05/04/2559RJ967728271TH-ดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
03/06/2559RK 030938502THภญ.ศิวพร มิตรรักคุณพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
06/06/2559RK000260734THPiyanuchรศ.ดร.เนติ วระนุชยุวดี
21/03/2559RK010630743THดร.อนันท์ เกิดพินธ์ดร.อนันท์
25/04/2559RK017277994THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาณัฐวรรณ (แทน)
23/05/2559RK018216002THรพ.ลำปางนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
28/04/2559RK025366356THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
14/10/2559RK034134050THนางสาวณิชกุล คงชู
27/04/2559RK037936850THนางยุวดี รอดพงศ์ยุวดี
11/07/2559RK038977820THคุณวิมลศิริรศ.ดร.ทัศนา พิทักษ์สุขีพงศ์
30/05/2559RK038989880THดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธ์ณัฐวรรณ
31/03/2559RK047196217THดีเทครศ.ดร.รัตติมา จีนาวงษานงนุช
14/12/2559RK049798183THบ.ไทยทราเวลนางสาวนิธิพร นิธิสมบัติ
17/10/2559RK054007510THสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ผศ.ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว
21/04/2559RK068640157TH -ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
11/04/2559RK069164247THบ.พารานางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลางสกาวรัตน์
06/06/2559RK071860379THนางสาวสกลจรรย์ ตรีสินธุ์ไชย
19/05/2559RK072759935THนายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
05/07/2559RK073419734THบ.แปซิฟิคไซเอ็นช์ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
10/10/2559RK073477065THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
14/12/2559RK073496890THบ.แปซิฟิคไซเอ็นช์คุณกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
08/04/2559RK078666573THบ.ซิลค์สแปนรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยาณัฐวรรณ
11/04/2559RK079499982THม.สงขลานครินทร์อ.โอฬาริก อะสุพลนงนุช
11/04/2559RK079499996THม.สงขลานครินทร์ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
11/04/2559RK079500005THม.สงขลานครินทร์อ.กิ่งกาญจน์ วิจิตรนงนุช
30/05/2559RK085816485THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
06/06/2559RK085818169THรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
06/06/2559RK085818172THรศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
13/06/2559RK085856136THรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุลณัฐวรรณ
05/07/2559RK085869829THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
26/09/2559RK085972525THคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26/09/2559RK085972534THคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
03/05/2559RK086022677THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
23/05/2559RK086107355THศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ณัฐวรรณ
29/04/2559RK095688769THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาศศิลดา
30/05/2559RK095689702THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏาพัชราภรณ์
03/10/2559RK106236356THนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
21/06/2559RK123611224THอ.นฤมล บำรุงสวัสดิ์ศศิลดา
06/06/2559RK127157251THผศ.ดร.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒินัฐรดา
08/07/2559RK127159513THผศ.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒิ
14/07/2559RK139554604THรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
14/12/2559RK139706392THอบต.ท่าโพธิ์นางพิมล เลิศยิ่งพาดิ
23/09/2559RK140677574THนางลูกจันทร์ กันมา
22/04/2559RK142208477THเพชรสำนักพิมพ์ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติผศ.ดร.ปวีณา
03/05/2559RK144669180TH์์ฺNoK AIRนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์สรัสวดี
12/05/2559RK144670735THNok airนายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
30/05/2559RK144674600THNok airนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์สรัสวดี
28/04/2559RK146704264THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทองนงนุช
08/04/2559RK152496490THธ.กรุงศรีรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
21/04/2559RK152796446THTCEBรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
01/08/2559RK153412638THไทยพาณิชย์ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
27/09/2559RK154601709THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
12/05/2559RK156467335THอ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตอ.ธีรชัย
14/12/2559RK159888059THีรพ.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์หัวหน้าโครงการยุววิจัยภาคเหนือตอนล่างฯ
23/05/2559RK159888059THรพ.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์หัวหน้าหน่วยวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง
08/06/2559RK162761945THรพ.พิษณุเวชนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
10/10/2559RK164332992THนายคาวี ศรีชัยวัฒนา
01/08/2559RK171653357THนายอนุวัฒน์ อินทรลำไย
03/05/2559RK179027495THภก.สมบัติ แก้วจินดานางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
07/07/2559RK181471019THนายปวรวรรชร์ ทองคำ
27/10/2559RK183850986THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
11/04/2559RK184302796THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยังวิไลกานต์
01/08/2559RK185325113TH -ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
03/10/2559RK187635855THคณะแพทย์ ม.เชียงใหม่คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20/09/2559RK187723492THโรงพยาบาลนครเชียงใหม่หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
27/05/2559RK188334193THหจก.เอ.ที.ซานย์นายปวรวรรชร์ ทองคำปวรวรรชร์
07/04/2559RK189117368THนางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลางสกาวรัตน์
03/05/2559RK189153609TH -นางสาวสกาวรัตน์ ทับทองหลางสกาวรัตน์
10/05/2559RK189231337THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนงนุช
03/10/2559RK193942231THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.จารุภา วิโยชน์
18/10/2559RK193944688THสนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัยดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
20/09/2559RK193975889THสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
13/06/2559RK193999854THบ.เบคไทยนางสาวสุภาพร ทวนทัยสุภาพร
08/07/2559RK208403434THผศ.อรรัตน์ โลหิตนาวี
07/04/2559RK217202563THภญ.ธัญนันท์นางจิตตรีพร คล้ายแท้จิตตรีพร
08/04/2559RK223456669THบ.หลักทรัพย์อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตนงนุช
03/05/2559RK232209705TH -ดร.สุภาวดี พาหิระณัฐวรรณ
19/05/2559RK232244755THดร.สุภาวดี พาหิระณัฐวรรณ
23/06/2559RK232812377THนายสรเกตุ เชื่อนยัง
26/05/2559RK239062148THณีรชาดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
12/05/2559RK239165978THบ.อุตรดิตถ์ ฟาสซิโนนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญศรีสัจจา
21/04/2559RK247428702TH -ดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
28/04/2559RK247533674THดร.อนันท์ เกิดพินธ์นงนุช
08/07/2559RK252542152THดร.อนันท์ เกิดพินธ์
11/11/2559RK254668558THTESคุณวัลลภ ช้างไผ่
06/06/2559RK255045381THบ.บอร์น ฮอริเกย์ จำกัดนายสุรินทร์ นิลาพันธ์สุรินทร์
10/06/2559RK255076596THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจศศลิดา
13/06/2559RK257351177THผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์นัฐรดา
15/12/2559RK260719038THบ.เอ็ม เอสไอ จีผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
18/10/2559RK265417122Thกนกพร เฟื่องเมืองนางสาวณิชกุล คงชู
31/03/2559RK266228350THปาณิศาผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
08/06/2559RK271327823THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดาวิรัญชนา
08/07/2559RK275216385THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
11/04/2559RK279012017THม.สงขลานครินทร์อ.ศิริการต์ ศรีโสกานงนุช
03/10/2559RK283592675THคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
03/10/2559RK283592689THอ.วิรินทร์ อันล้ำเลิศ
26/09/2559RK285095293THรศ.ดร.รัตติมา จีนาวงษา
28/04/2559RK294909861THนายเอกชัย คำหว่างเอกชัย
09/06/2559RK301109268THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
09/06/2559RK309263807THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏานงนุช
12/10/2559RK315145883THนายสนิท วิจิตรอ.กิ่งกาญจน์ วิจิตร
10/10/2559RK315542690THรพ.สุราษฎร์ธานีหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
25/04/2559RK326348961THนายธีรวุฒิ ปัอมเขต
30/05/2559RK334164528THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลศศิลดา
12/05/2559RK337113613THบ.หลักทรัพย์อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตอ.ธีรชัย
10/06/2559RK344718093THคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2559/09/23RK344917488THสนพ.จุฬาลงกรณ์ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
27/06/2559RK345000750THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
21/06/2559RK347887048THผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุขศศิลดา
01/08/2559RK355952857THผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต
23/06/2559RK362481901THรศ.ดร.อรสร สารพันโชติวิทยา
07/07/2559RK380205998THอ.โอฬาริก อะสุพล
21/06/2559RK380242338THดร.อรนันท์ เกิดพินธ์ศศิลดา
06/06/2559RK380335834THดร.อนันท์ เกิดพินธ์นัฐรดา
11/11/2559RK382047835THนู้ โดเรม่อนคุณกนกวรรณ ช้างวิจิตร
10/10/2559RK384393599THรพ.วังทองหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
27/06/2559RK409234057THร้านคลินิคยา มอ ออนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
20/09/2559RK415728388THโรงพยาบาลพญาเม็งรายหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
29/09/2559RK427205851THดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง
06/06/2559RK428630206THรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
06/06/2559RK434903972THบ.หลักทรัพย์อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิตนัฐรดา
27/06/2559RK435651060THรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
27/06/2559RK435651073THรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
27/06/2559RK435658275THรศ.ดร.รัตติมา จีนาวงษา
20/09/2559RK437571761THกนกพร เฟื่องกลางคุณณิชกุล คงชู
23/03/2559RK438787852CNรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
27/06/2559RK445335022THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
14/07/2559RK446934552THนางลูกจันทร์ กันมา
04/10/2559RK470681315THผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
04/10/2559RK475143352THสถาบันโรคทรวงอกคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
05/07/2559RK480394614THรพ.กรุงเทพคริสเตียนหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
14/12/2559RK481832475THบ.สายการบินนกสกู๊ตคุณชิตาภรณ์ ปิงยศ
14/12/2559RK481984011THบ.สายการบินนกสกู๊ตนางสาวนัฎติยา ใจจำนงค์
14/12/2559RK481984087THบ.สายการบินนกสกู๊ตนายทองชัย แซ่ส่ง
07/10/2559RK484607853THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดาผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
15/12/2559RK493355999THรพ.ศรีสวรรค์คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
08/07/2559RK504026792THผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุขชาฏา
06/10/2559RK508205750THรพ.สรรพสิทธิประสงค์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
01/08/2559RK510002035THภญ.ปัทมา ใจน่านหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
06/10/2559RK510471507THรพ.ราชวิถีหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
21/06/2559RK511413837THหน่วยข้อมูลสมุนไพรรัญญา
23/05/2559RK537192673THกรุงศรีอยุธยานายธีรวุฒิ ปัอมเขต
05/07/2559RK540811102THศรีรัตน์เภสัชนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
29/09/2559RK540994564THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
03/10/2559RK540996242THดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
03/06/2559RK543024232THหจก.วอร์ด เมดิกคุณสวรรยา ยาแก้ว
01/08/2559RK546256831THบ.กรุงไทย-แอทซ่าผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
06/06/2559RK572592479THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยังวิไลกานต์
14/10/2559RK574349335THนายอนุวัฒน์ อินทรลำไย
14/10/2559RK579545204THคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14/12/2559RK580690288THเจ้าสัวพาเที่ยวคุณวธู พรมนพิทยารัตน์
01/08/2559RK5983672869THนางสาวละอองดาว สอนทับทิม
11/07/2559RK612570377THนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
14/10/2559RK613858377THืNok airนางสาวสรัสวดี ชัยรัตน์
14/12/2559RK613863200THNok airMr.Wongnapa ANalyai
27/09/2559RK614025247THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
12/10/2559RK622496945THนางสาววิไลกานต์ เขื่ยนยัง
10/10/2559RK628588075THบ.แอดวานซ์ เทคโนโลยีผศ.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒิ
17/10/2559RK633544899THบ.ดัฟฟ์ ดีไซน์ เฮ้าส์ จำกัดคุณศรีสัจจา เปาจีน
03/10/2559RK652515008THผศ.ศิรินทร พิศุทธานันท์
13/10/2559RK660530965THสนง.เอไอเอผศ.ดร.ภัควดี เสริมสรรพสุข
14/12/2559RK680469560THธนาคารทิสโก้นายวิษณุ มีพยุง
20/09/2559RK685397414TH์NOK fan clubรศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์อรัญญา
11/11/2559RK686456051THงานบุคลากร คณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยพะเยาคุณปาจรีย์ มงคล
26/09/2559RK686966899THจุติมา ดร.จันทิมา เมทณีธร
10/10/2559RK697090246THบ.อุตรดิตถ์ ฟาสซิโนหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
03/10/2559RK697804968THดร.สุภาวดี พาหิระ
13/10/2559RK709482383THภญ.อาวิภา อายุมั่นผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
21/06/2559RK720108181THนายธีรวุฒิ ปัอมเขต
07/07/2559RK722106245THผศ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
06/10/2559RK736890104THดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ
13/10/2559RK739165693THคณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยาคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26/09/2559RK741855017THคณะแพทย์ ม.เชียงใหม่คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
26/09/2559RK742640560THรพ.อุตรดิตถ์งานพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
01/08/2559RK746666664THบ.หลักทรัพย์นางสาวสายธาร พลนอก
01/08/2559RK748577423THบ.ไปเปต นางสาวธิดารัตน์ วงศ์วัฒน์
26/09/2559RK753376305THนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยัง
03/10/2559RK770691355THนางสาวพัสตราภรณ์ บุญมาก
07/10/2559RK776401921THนางวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์นางวิเรืองลอง ปัญญาอินทร์
11/11/2559RK788269482THผ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
14/10/2559RK803028968THบ.เบคไทยนางสาวสวรรยา ยาแก้ว
27/10/2559RK830288812THภญ.จันทรเลขา จำปาหอมหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
27/10/2559RK830288826THภญ.จันทรเลขา จำปาหอมหน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
14/12/2559RK870672447THบ.แปซิฟิคไซเอ็นช์คุณกุลธิดา เหลืองประดิษฐ์กุล
14/10/2559RK873875827THนางสาวภัทรนภา นิ่มตระกูล
14/12/2559RK886530804THคณะบุคคลคัทลียาคุณโสภิตา เพียงไพรชม
10/10/2559RK887580210THบ.หลักทรัพย์อ.ธีรชัย เรืองบัณฑิต
27/10/2559RK901008433THรพ.อุตรดิตถ์ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
27/10/2559RK901008447THรพ.อุตรดิตถ์อ.ปัทมวรรณ โกสุมา
27/10/2559RK901008478THรพ.อุตรดิตถ์ผศ.ดร.ศุภวรรณ พงษ์พัฒนาวุฒิ
11/11/2559RK901010030THโรงพยาบาลอุตรดิตถ์งานพัฒนาและประสานงานการฝึกปฏิบัติงาน
10/10/2559RK945286395THรพ.พระจอมเกล้า หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน
10/10/2559RK985231449THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
14/12/2559RK993221409THบ.ทีคิวเอ็มนายวิษณุ อินทร์สุวรรณ์
29/09/2559RL005687348THนางวิงเรืองลอง ปัญญาอินทร์
17/10/2559RL026996557THอุษาณิชาคุณสกาวรัตน์ ทับทองหลาง
27/10/2559RL063446559THกรุงไทย แอกซ่าผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
18/10/2559RL112660374THบ.กรุงไทย-แอทซ่าผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
15/12/2559RL173356983THชาคริต ดร.ประยุทธ ภูวริตนาวิวิธ
13/10/2559RL204010702THผศ.ดร.สรวุฒิ ริจิพัฒน์
10/05/2559RL596806956THสถาบันโรคทรวงอกนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญพิไลวรรณ
02/06/2559RO229815890CNผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมศศิลดา
05/07/2559RO232466240CNผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม
08/06/2559RQ0088986377THน.ส.ศุภศรีนางจิตตรีพร คล้ายแท้จิตตรีพร
23/05/2559RS050000079THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมนงนุช
19/05/2559RS050545969CNดร.ขวัญชัย รัตนมณีศศิลดา
13/06/2559RS050649558THผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พยอมศศิลดา
26/05/2559RS07584612CNดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุลนงนุช
01/08/2559RS14939650CN์Norman scholfield
10/10/2559RT525128766THรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
17/10/2559RT541092265THTSDรศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย
23/05/2559RU330556461THไทยพาณิชย์รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัยณัฐวรรณ
29/03/2559RU508079005THนายเอกชัย คำหว่างเอกชัย
23/05/2559RU508401975THรศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากิจนัฐรดา
27/06/2559RX075767003THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
24/03/2559RX076513671THผศ.ดร.กุลธิดา ไชยจินดานงนุช
06/06/2559RX084439289THอ.วรวุฒิ เกรียงไกรณัฐวรรณ
27/06/2559RX090830162THบ.เซ็นทรัลนางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ
24/03/2559RX091829293THดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
04/04/2559RX091835104THรศ.ดร.สันติ พิพยางค์รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
04/04/2559RX091835149THรศ.ดร.สันติ พิพยางค์ดร.ขวัญชัย รัตนมณีนงนุช
08/04/2559RX091838525THรศ.ดร.สันติ พิพยางค์รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์นัฐรดา
11/07/2559RX099485695THดร.ขวัญชัย รัตนมณี
10/10/2559RX100444695THTagheuerดร.จันทิมา เมทณีธร
14/10/2559RX201386405THผศ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
11/05/2559RX218621495THรพ.กรุงเทพนางสาววิไลกานต์ เขื่ียนยังวิไลกานต์
03/10/2559RY400889137THนายเอกชัย คำหว่าง
10/10/2559RY523076893THดร.ขวัญชัย รัตนมณี
2559/12/15RY581532629THธ.กรุงศรีนางสาวชัญญานุช สุขสบาย
11/07/2559RY719795085THนายกฤษฎิ์ วัฒนธรรม
11/11/2559TKRU000088787ร้าน Chie_Ipadดร.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์