วันรับเข้าระบบ : 18-08-2560
ผู้แจ้ง : สกาวรัตน์ ทับทองหลาง
รายละเอียด : ไฟฟ้าแสงสว่างกระพริบ

การดำเนินการ : ตรวจสอบ (08-08-2560) ดำเนินการซ่อม(08-08-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(08-08-2560)