วันรับเข้าระบบ : 03-08-2560
ผู้แจ้ง : วิภาดา บุญส่งแท้
รายละเอียด : สวิทซ์พัดลมเสีย

การดำเนินการ : -รอตรวจสอบ -ตรวจสอบ/ดำเนินการซ่อม(08-08-60)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(08-08-60)