วันรับเข้าระบบ : 1-08-60
ผู้แจ้ง : ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(21-07-60)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ((21-07-60)