วันรับเข้าระบบ : 21-02-2560
ผู้แจ้ง : วิภาดา บุญส่งแท้
รายละเอียด : เฟอร์นิเจอร์ผุพัง

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(06-02-2560)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(21-02-2560)