วันรับเข้าระบบ : 21-02-2560
ผู้แจ้ง : วิภาดา บุญส่งแท้
รายละเอียด : ไฟแสงสว่างฮูทเสีย

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(08-02-2560) สั่งหลอดไฟมาใส่ใหม่
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ