วันรับเข้าระบบ : 09-11-2559
ผู้แจ้ง : ดวงหทัย อรุณประเสริฐกุล
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(25-10-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(25-10-2559)