วันรับเข้าระบบ : 06-06-2559
ผู้แจ้ง : บุญเจิด บุญวังแร่
รายละเอียด : เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

การดำเนินการ : ตรวจเช็ค(06-06-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(06-06-2559)