วันรับเข้าระบบ : 06-06-2559
ผู้แจ้ง : ณัฐวรรณ สถานทุง
รายละเอียด : ซ่อมตู้กระจก ปิดไม่สนิท

การดำเนินการ : รอดำเนินการ ตรวจเช็ค(06-06-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(06-06-2559)