วันรับเข้าระบบ : 22-01-2559
ผู้แจ้ง : รัถญา ศรีรอด
รายละเอียด : ไฟแสงสว่างดับ

การดำเนินการ : รอตรวจเช็ค (22-01-2559)
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ(22-01-2559)