วันรับเข้าระบบ : 15-01-2016
ผู้แจ้ง : นัฐรดา กันแตง
รายละเอียด : ไฟฟ้าแสงสว่างดับ 4 หลอด

การดำเนินการ : เข้าตรวจเช็ค 20 -01-2559
สถานะการดำเนินการ : แล้วเสร็จ (20 -01-2559)