ใบสมัครสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) แบบบูรณาการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
Comprehensive Examination Online Registration
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Naresuan University

ประกาศกำหนดการสอบรวบยอดปีการศึกษา 2559

Download ใบสมัครสำหรับนิสิตรหัส 47-54

หลักสูตร สอบครั้งแรก เคยสอบแล้ว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 (ใช้กับนิสิตรหัส 53-54) Download Download
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 (ใช้กับนิสิตรหัส 55-56) สมัครออนไลน์  

นิสิตรหัส 56 Login เพื่อสมัครออนไลน์

คำชี้แจง

- สำหรับนิสิตที่เคยผ่านการสอบมาแล้วไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
- สำหรับนิสิตที่สอบครั้งแรก ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวนเงิน 200 บาท
- ให้นิสิตกรอกข้อมูลผลการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 5 เทอมต้น ให้ถูกต้องตามในระบบ REG ให้ครบถ้วน
- นิสิตนำเอกสารการสมัครสอบฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่งานวิชาการ (คุณชัชชญา)
- นิสิตที่รหัสต่ำกว่ารหัส 56 หรือนิสิตที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน ต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลแล้วยื่นด้วยตัวเอง (ไม่ผ่านระบบ)
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731