ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ค้นหาเอกสาร :: หมวดหมู่ ::
ปี พ.ศ.::

จำนวนประกาศ 50

ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง คณะ / มหาวิทยาลัย หมวดหมู่ ปี พ.ศ. View
แนวปฏิบัติควบคุมดูแล วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 และยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่องานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-31) ประกาศ 2561 PDF 1
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-30) ประกาศ 2561 PDF 1
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-30) ประกาศ 2561 PDF 1
รายชื่อนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม "ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา" ภายใต้ โครงการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต (ภ.217) (2018-08-27) ประกาศ 2561 PDF 1
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-27) ประกาศ 2561 PDF 1
ผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-27) ประกาศ 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญมูลนิธิมังกร ประพันธ์วัฒนะ (2018-08-15) คำสั่ง 2561 PDF 1
การรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-15) ประกาศ 2561 PDF 1
การสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-10) ประกาศ 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (2018-08-10) คำสั่ง 2561 PDF 1
มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการกำกับดูแลและบริหารราชการแทนคณบดี (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-09) ประกาศ 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ดร.ภญ.วิธู ดิลกธรสกุล (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล (2018-08-09) คำสั่ง 2561 PDF 1
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-08) ประกาศ 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) (2018-08-08) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-08) คำสั่ง 2561 PDF 1
หลักเกณฑ์การรับสมัครนิสิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 เกาง ในกิจกรรม ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะชีวิต ภ.217 (2018-08-07) ประกาศ 2561 PDF 1
แต่งตั้งผู้ดำเนินการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (2018-08-07) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติการควบคุมดูแลและการใช้ประโยชน์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 และยาเสพติดให้โทษประเภท 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-07) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยข้อมูลสมุนไพร (2018-08-07) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งประธานชั้นปีของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-07) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2561 (2018-08-07) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ต่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน 1 รายการ ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภ.206 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำรอบประเมินที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการ Natural Products - From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life (เพิ่มเติม) (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พศ.2561 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทบทวนทักษะทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิตที่ยังสอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับจ้างปรับปรุงห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นพร้อมติดตั้งอุบปรณ์ป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำรอบประเมินที่ 2/2561 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินบริจาค (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
คณะทำงานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบประชาคมวิจัยและจัดแสดงผลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำรอบประเมินที่ 2/2561 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-08-03) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) สังกัด ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2018-07-16) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา (2018-07-16) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิลวรรณ อยู่ภักดี (2018-07-16) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาทางวิชาการ Natural Products - From Basic to Translation III (NPBT III) 2018 : Health Products for a Better Quality of Life (แก้ไขและเพิ่มเติม) (2018-07-16) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภ.5104 (2018-07-16) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2018-07-11) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (2018-07-11) คำสั่ง 2561 PDF 1
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ และสัญค้ำประกันสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่เข้ารับการศึกษา 2561 (2018-07-11) คำสั่ง 2561 PDF 1
ผลรางวัลงานวิจัยหรือการพัฒนาทางการศึกษาและนวตกรรมทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (2018-07-11) ประกาศ 2561 PDF 1
ผลการประกวดภาพถ่าย ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ภูลมโล) (2018-07-09) ประกาศ 2561 PDF 1
รายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร (2018-07-09) ประกาศ 2561 PDF 1
>>สำหรับเจ้าหน้าที่<<
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tel. 0 5596 3616-17 email : akachaik@nu.ac.th